b'Milieukengetallen en absolute getallen Het elektriciteitsverbruik is met een kleine stijging van 1,5% bijnaIn totaal is er 736.795 kg niet-gevaarlijk afval afgevoerd tegenhet aantal gewerkte uren. Zowel het gasverbruik als het aantal Hierbij presenteren wij de milieukengetallen voor elektriciteit,gelijk gebleven. Maar ten opzichte van de omzet is het764.549 kg in 2018. De ingezette reductie van niet-gevaarlijk afval graaddagen is licht gedaald.gevaarlijk afval en waterverbruik. Deze zijn gebaseerd op de omzetelektriciteitsverbruik gedaald. is gecontinueerd, zelfs meer dan verwacht in verhouding met de (per miljoen euro). Met een toelichting op de afwijkingen van 2019omzetstijging. CO 2 -productie in tonten opzichte van 2018. Gevaarlijk afval in kg per miljoen omzetWaterverbruik in m 3per miljoen omzetIn het verleden werden deze kengetallen uitgerekend op basis van het productievolume per 1000 kg gereed product. Deze berekening2017 3632017 5.376 299klopte echter steeds minder omdat er steeds meer digitale2017 1.594 89CO 2 345producten worden gemaakt. De kengetallen zijn daarom2018omgerekend op basis van omzet.2018 4.584 2562018 1.222 68 2019 345Onze absolute milieuregistraties houden geen rekening met de2019 4.285 220verandering in de productiviteit maar staan wel vermeld. 2019 1.133 58 De milieuregistraties worden bijgehouden in de Milieubarometer.Er is een daling van 7% gevaarlijk afval in 2019. OBT streeft ernaar de CO2-uitstoot jaarlijks te verlagen. Onze 30 De Milieubarometer is een handig instrument om deCO2-uitstoot compenseren wij via Solar Cookers voor vluchtelingen31milieuprestatie en CO2-footprint van ons bedrijf te meten. MetNiet-gevaarlijk afval wordt gescheiden in verschillendeHet waterverbruik in 2019 is met 7% gedaald. Er zijn geenin Tsjaad en Fair Climate Fund via cookstoves. Ondanks dat de CO2 behulp van deze tool kunnen de twee vestigingen van OBT wordenafvalstromen. Papier (bont, rijfels en wit) en karton, kunststof folie,ongelukken of incidentele lozingen geweest. van 2018 en 2019 gelijk zijn, is vanwege de omzetstijging in 2019 het vergeleken en samengevoegd. hout, aluminium platen en bouw- en sloopafval wordenCO2-percentage gedaald.gescheiden afgevoerd. Overige afvalstoffen worden afgevoerd alsGasverbruik in m 3 per gewogen graaddag in m 3Elektriciteit in kWhper miljoen omzet gemengd bedrijfsafval. Afgevoerd papier in kgAluminium platen in kg 2017 53.063 21,852017 1.347.286 74.849 2018 54.347 20,512018 1.361.352 76.1212017 657.944 28.4492019 53.849 20,332019 1.381.682 70.8922018 697.845 29.0012019 663.37829.398 Gas wordt alleen gebruikt voor verwarming. Hierdoor is het gasverbruik volledig gerelateerd aan de buitentemperatuur en aan OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'