b'Balans per 31 december 2019 LiquiditeitBestuursfuncties Naast voorgaande functies zijn de OBT-bedrijven lid van volgendeDe liquiditeit geeft de mate aan waarin de onderneming in staat is OBT-directieleden leveren ook een bijdrage als lid of bestuurslid organisaties: 31-dec-19 31-dec-18 op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. in diverse organisaties: KVGO - Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen; Vaste activaPenningmeester van Stichting Aurora BorealisCMBO - Kennisvereniging op het gebied van de technologie vanCurrent ratio: 7,66 (2018: 2,67)Doelstelling van deze stichting is de schoonheden ende communicatiemedia; Financile vaste activa 0 0veranderingen in de natuur in de breedste zin vast te leggen en Partner MVO Nederland; 0 0 NB. Indien de factor groter of gelijk is aan 1,00 dan is de onderneming te presenteren, om daar de aandacht op te vestigen. De interesseGrafimedia Duurzaamheidskringen Breda en Midden-Nederland; in staat de kortlopende schulden met kortlopende vorderingen te gaat niet alleen uit naar gebieden in Nederland, maar ookGOC Grafisch Opleidingscentrum; Vlottende activa voldoen.bijvoorbeeld naar (sub)arctische gebieden en wereldzeen; VNO-NCW; Handelsdebiteuren 1.483.826 2.829.890Vicevoorzitter bij het KVGO; NCD (Nederlands Centrum van Directeuren en Commissarissen); Overige vorderingen en SolvabiliteitAlgemeen bestuurslid VNO-NCW namens KVGO; ZKD (Belangenvereniging Zichtenburg, Kerketuinen,overlopende activa 0 3.092 De solvabiliteit geeft de mate aan waarin de onderneming is staat Voorzitter Stichting hogeDRUKgebied; Dekkershoek: Opmeer); Liquide middelen 796.474 110.975 is op langere termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Deze stichting draagt de kennis van de oude ambachtelijkeBV Leiden (ondernemersvereniging: De Bink); 2.280.300 2.940.865druktechnieken over en heeft een grafisch atelier ter beschikkingOndernemersvereniging Roosevelt & Trekvliet (De Bink); Solvabiliteit ratio: 87% (2018: 63%)voor workshops; Grafische studiegroep GSOB.40 Lid Grafimedia Duurzaamheidskring Midden-Nederland; NB. De solvabiliteit geeft het percentage van het eigen vermogen41Lid Grafimedia Duurzaamheidskring Breda. 31-dec-19 31-dec-18 ten opzichte van het totale vermogen weer.De duurzaamheidskringen zijn samenwerkingsverbanden binnenEigen vermogende sector. Hier wordt kennis gedeeld en komen de milieuaspectenAandelenkapitaal 30.272 30.272 Rentabiliteit van de organisaties en de verbetermogelijkheden in de bedrijvenAgioreserve 750.000 750.000 De rentabiliteit geeft het rendement aan dat de onderneming met en in de keten aan de orde. Overige reserve 1.202.405 1.059.883 haar vermogen in het boekjaar heeft behaald. Vanuit de functies bij het KVGO is er de mogelijkheid om invloed uit1.982.677 1.840.155 Rentabiliteit: 38% (2018: 44%)te oefenen en mee te denken bij de ontwikkelingen van duurzaam inkopen en eventueel andere normen voor de toekomst. Schulden op korte termijn N.B. De rentabiliteit van het eigen vermogen is het rendement dat Handelscrediteuren 159.721 876.570 de onderneming met de financile middelen van aandeelhouders De kosten voor voorgaande activiteiten zijn voor rekening vanBelastingen 18.163 93.205 in het boekjaar heeft verkregen.beide OBT-bedrijven. Overige schulden en overlopende passiva 119.739 130.935297.623 1.100.7102.280.300 2.940.865OBT Duurzaamheidsverslag 2019 OBT Duurzaamheidsverslag 2019'